سامانه وقف و نذر
سامانه وقف و نذر
مشارکت در جشن نیمه شعبان
ریال
نذر عام مسجد مقدس جمکران
ریال


پرداخت من به نیابت از مرحوم
است.
عقیقه
ریال

نذر و اهدای فرش
ریال

پرداخت من به نیابت از مرحوم
است.
وقف

هدایا و نذورات توسعه مسجد مقدس جمکران
ریال

پرداخت من به نیابت از مرحوم
است.
قربانی
ریال

پرداخت من به نیابت از مرحوم
است.
وقف مهدوی
ریال

راهنمای سامانه وقف و نذر مسجد مقدس جمکران
توضیحات
در مرحله اول شما می توانید نوع نذر و یا وقف خود را مشخص نمایید
پس از آن اطلاعات فردی از جنابعالی دریافت می گردد. این اطلاعات وابسته به موضوع ممکن است اجباری یا اختیاری باشد که در هر کادر اجباری یا اختیاری بودن مشخص گردیده است.
در هر صفحه وارد نمودن مبلغ ضروری می باشد.
پس از آن با انتخاب گزینه پرداخت شما به صفحه بانک راهنمایی می شود.
در صفحه بانک مطابق دستورالعمل بانک پرداخت را کامل فرمایید و سپس مجدد به صفحه سامانه وقف راهنمایی می شوید.
در صورت تایید پرداخت از جانب بانک فیش معادل نذر جنابعالی صادر می گردد.
پرداخت با موفقیت انجام شد

خطایی در عملیات جاری روی داده است